Slovenska Bistrica – Hiša Partizanska 13

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6927
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
meščanska hiša

Opis:
Nadstropna hiša s historicistično (ohranjeno le v nadstropju: okenski okviri s parapetnimi polji z rastlinsko ornamentiko) sedemosno ulično fasado, z vhodnim portalom v četrti osi in uvoznim portalom v sedmi osi.
Lokacija opis:
Partizanska ulica 13. Hiša stoji v strnjenem uličnem nizu.
Datacija:
prelom 19. stol. in 20. stol.

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine