Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu

Na podlagi 1l9.b člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradnilist RS, št. 50/07 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS) in Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, Grajska 11, 2310 Slovenska Bistrica (Uradni list št. 81/2004, 35/2017), je direktorica Herta Žagar dne, 26. 10. 2022 posredovala svetu zavoda v sprejem

PRAVILNIK O PRODAJI BLAGA IN STORITEV NA TRGU

1. člen
(splošno)
S tem pravilnikom se ureja prodaja blaga in storitev na trgu za Zavod za kulturo Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: zavod) in osnove za določitev cen prodaje blaga in storitev na trgu ter sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja javne službe in prodaje blaga in storitev na trgu (v nadaljevanju: tržna dejavnost).

2. člen
(pomen izrazov v pravilniku)
izrazi, uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:

Javna služba: se opravlja z zakonom oziroma odlokom občine, katere trajno nemoteno upravljanje
zagotavlja v javnem interesu občina ali zavod.

Tržna dejavnost: je lastna dejavnost zavoda, ki zajema prodajo blaga in storitev, ki niso opredeljene kot javna služba določena z zakonom, podzakonskim predpisom ali aktom o ustanovitvi.

Sodila: se uporabljajo za ugotavljanje/razmejitev stroškov/odhodkov, ki so nastali pri ustvarjanju prihodkov iz opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.

3. člen
(razmejitev javne službe in tržne dejavnosti)

Dejavnosti zavoda, ki jo zavod skladno z Odlokom o ustanovitvi zavoda opravlja v okviru javne službe so določene v 4. in 5. členu:

Dejavnost zavoda se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.

V odloku o ustanovitvi je določeno, da se pri izvajanju tržne dejavnosti lahko opredelimo predvsem
na Grajsko trgovino, tržnico, posebne vodene prireditve, dogodke in aktivnosti, ki niso povezane s 5.
členom odloka o ustanovitvi, ki določa javno službo.

Odlok o ustanovitvi posebej ne opredeljuje storitev in prodaje blaga in materiala v okviru izvajanja
tržne dejavnosti.

Zavod izvaja tudi dejavnosti, ki ne sodijo v dejavnost javne službe, izvaja prodajo blaga in storitev na
trgu:
– Prodaja tehničnih storitev zunanjim uporabnikom,
– Prodaja blaga in raznih artiklov v Grajski trgovini,
– Animacijski programi (Doživetja Pohorja, Praznovanje Rojstnih dni z Nano, druge animacije).

4. člen
(sodila za razporejanje odhodkov)

Zavod izkazuje prihodke glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. Loči jih na prihodke, ki se
nanašajo na opravljanje dejavnosti javne službe in na prihodke, ki se nanašajo na tržno dejavnost.

Na podlagi Pravilnika o letnih poročilih za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava se podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije,
ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi direktor na podlagi metod računovodenja zavoda.

Če ni ustreznejšega sodila, se kot sodilo za razmejevanje odhodkov lahko uporabi razmerje med
prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (uporabi se delež prihodkov na trgu
v skupnih prihodkih zavoda).

Glede na dejstvo, da je težko načrtovati oziroma oceniti stroške za izvajanje tržne dejavnosti, zato se
vsi stroški knjižijo kot strošek javne službe. Konec leta se za potrebe računovodskega poročanja kot
sodilo za razmejevanje odhodkov uporabi razmerje med prihodki na trgu in vsemi prihodki zavoda.

5. člen
(oblikovanje cene)

Za prodajo blaga in storitev na trgu se upoštevajo cene iz veljavnega cenika zavoda za prodajo blaga
in storitev v Grajski trgovini preko sistema marže, ki se doda na nabavno ceno blaga. Najnižja marža
je v višini 15% glede na nabavne ceno. V marži so upoštevani stroški čistil, pisarniškega materiala,
poštne in telefonske storitve, provizija plačilnega prometa, vzdrževanje programov in informatike,
drugi materiali, elektrika, voda, ogrevanje ter plače in drugi stroški dela.

Pri prodaji tehničnih storitev in animacijskem programu se v ceno upoštevajo stroški čistil,
pisarniškega materiala, poštne in telefonske storitve, provizija plačilnega prometa, vzdrževanje
programov in informatike, drugi materiali, elektrika, voda, ogrevanje, amortizacija ter plače in drugi
stroški dela.

Cenik sprejme svet zavoda.

Cenik zavoda za opravljanje prodaje blaga in storitev na trgu se objavi na spletni strani zavoda in je
priloga temu pravilniku.

Pri oblikovanju tržnih cen zavod upošteva zakonitosti trga oziroma oblikuje ceno na podlagi tržnih
razmerij.
Pri tem zavod načrtuje presežek prihodkov nad odhodki.

6. člen
(evidence)

Zavod vodi evidenco o prodaji blaga v Grajski trgovini, za vse dejavnosti javne službe in tržno
dejavnost, iz katere so razvidni zlasti naslednji podatki:
– naziv stranke,
– čas nudenja storitve in prodaje blaga,
– količina ali število,
– vrednost in način plačila,
– in drugi relevantni podatki.

7. člen
(končne določbe)

Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za sprejem
splošnih aktov zavoda.
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi na spletni strani zavoda.

V Slovenski Bistrici, dne 28. 10. 2022

Direktorica: Herta Žagar