Slovenska Bistrica – Hiša Ljubljanska 13

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6940
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
kmečka hiša, gospodarsko poslopje, hlev, skedenj

Opis:
Pritlična hiša z gospodarskim krilom v tlorisni obliki črke L in s samostojno stoječim gospodarskim poslopjem na dvorišču (hlev, skedenj). Simetrično oblikovana petosna ulična fasada ima v osrednji osi pravokoten portal z letnico 1860.
Lokacija opis:
Ljubljanska cesta 13. Hiša z gospodarskim poslopjem stoji južno od cerkve Marije sedem žalosti, ob južnem vstopu v mesto.
Datacija:
tretja četrtina 19. stol., 1860

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine