Slovenska Bistrica – Hiša Trg svobode 13

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6952
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
meščanska hiša, niša

Opis:
Nadstropna poznobaročna vogalna hiša s petosno trško in šestosno ulično fasado. V vogalni niši je kip Marije z detetom. Na dvorišču so v obeh etažah zazidane arkade s križnimi oboki.
Lokacija opis:
Trg svobode 13, Kolodvorska ulica 2. Hiša stoji na vogalu Trga svobode in Kolodvorske ulice.
Datacija:
druga polovica 18. stol.

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine