Slovenska Bistrica – Hiša Partizanska 21

Režim:
spomenik
Podrežim:

Predpis:
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena za Občino Slovenska Bistrica
Predpisi povezava:
Ur.l. RS, št. 23/2013-852, 17/2014-565, 55/2015-2342, 62/2017-2961, 79/2019-3647
Stanje podatka:
20.8.2021

Meja:
po DKN
EŠD: 6931
Tip: profana stavbna dediščina
Obseg:
objekt
Gesla:
meščanska hiša

Opis:
Visokopritlična secesijska hiša s šestosno ulično fasado, razgibano s historicističnimi členi in kartušo z letnico 1906.
Lokacija opis:
Partizanska ulica 21. Hiša stoji v strnjenem uličnem nizu.
Datacija:
prva četrtina 20. stol., 1906

Naselje:
SLOVENSKA BISTRICA
Občina:
SLOVENSKA BISTRICA
OE ZVKDS:
ZVKD Maribor

Vir: Register nepremične kulturne dediščine