Nagradna križanka “Čigave so dobrote”

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »PAKET DOBROT Z GRAJSKE TRŽNICE«

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »PAKET DOBROT Z GRAJSKE TRŽNICE«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov Grajske tržnice.

1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre je Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, Grajska ulica 11, 2310 Slovenska Bistrica, matična številka: 1121561000, davčna številka: SI68775849 (v nadaljevanju: organizator).

2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 20. 8. 2022 od 00:00 ure do 10. 9. 2022 do 10.00 ure in se organizira ter izvaja na področju Republike Slovenije.

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani https://www.zavod-ksb.si/, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 1 način, in sicer:

(A) na podlagi pravilno izpolnjenega nagradnega gesla v nagradni križanki.

(A): Nagradno geslo v nagradni križanki

udeleženec v obdobju od 20. 8. 2022 do 10. 9. 2022 izpolni nagradno križanko »Čigave so dobrote?«, izpolni nagradno geslo in kuponček odda v temu namenjeno škatlo na Grajski tržnici.

Posameznik lahko sodeluje enkrat.

V kolikor kupon z nagradnim geslom ponovno odda ista oseba, bo takšna prijava neveljavna.

5. Nagrade

Organizator bo podelil naslednje nagrade:

  • Pakete dobrot z Grajske tržnice
  • Kupon za Cuker kuhno

6. Žrebanje

Sodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko teh pravil do 10. 9. 2022 do 10.00 v škatlo na Grajski tržnici oddali pravilno izpolnjen kupon.

Žrebanje bo potekalo 10. 9. 2022 ob 10.30.

Žrebanje nagrad ni javno in bo potekalo v prostorih ZZK Slovenska Bistrica.

Prejemnika nagrad bo izžrebala 2-članska komisija, ki bo sestavljena iz dveh predstavnikov ZZK Slovenska Bistrica.

Komisija bo izžrebala tudi nadomestnega (rezervnega) prejemnika nagrad za primer, da se prejemnik nagrade pravici do nagrade odpove ali da ne posreduje svojih osebnih podatkov v skladu s 3. odstavkom 7. točke teh splošnih pogojev ali kako drugače krši pravila te nagradne igre.

Ena fizična oseba je upravičena le do ene nagrade. V kolikor se v nadaljnjem žrebanju ponovno izžreba druga prijava iste osebe, takšna prijava ne daje pravice do nagrade. Posamezna oseba lahko v celotni nagradni igri prejme samo eno nagrado, zato se v primeru izžrebanja osebe, ki je nagrado že prejela, ta prijava ne upošteva.

Udeleženec, ki ne spoštuje ali izpolnjuje pogoje teh Splošnih pravil ali določila veljavne zakonodaje bo izključen iz nagradne igre.

7. Obveščanje nagrajencev

Prejemnike nagrad se obvesti po e-mailu na dan opravljenega žrebanja, prav tako pa se jih v o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, ki je bila podana na kuponu.

8. Prevzem nagrad

Prejemniki nagrad lahko nagrado prevzamejo na dan žrebanja, 10. 9. 2022, od 11.00 do 13.00 na Grajski tržnici.

Če nagrajenec nagrade v predvidenem času ne prevzame, se smatra, da se odpoveduje nagradi.

V tem primeru se:

– nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe;

Odgovornost organizatorja za napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemnik glavne nagrade mora organizatorju predložiti oziroma omogočiti vpogled v osebno izkaznico ali potni list na podlagi katerega izkaže svojo istovetnost.

Prejemniki nagrad (tedenske ali glavne) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

9. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost nagrade ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), zato je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

10. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, gsm številko, e-naslov) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen.

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, gsm številka in e-naslov) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanja zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca), podelitve nagrade nagrajencu. Nagrajenec oz. dobitnik glavne nagrade pa na osnovi tega soglasja o obdelavi osebnih podatkov, poleg navedenega, izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator v medijih in/ali svetovnem spletu objavi fotografijo, iz katere bo razvidna predaja nagrade.

Osebni podatki udeležencev iz 1. odstavka tega člena, nagrajencev iz 3. odstavka se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 6 mesecev od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad

Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke uniči.

11. Razno

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne, ali drugače neustrezne prijave v nagradno igro.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja,

– kakršnekoli posledice ob koriščenju daril,

– točnost oz. netočnost podatkov uporabnikov.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna glede na vse morebitne druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Avtentično tolmačenje teh pravil je izključno v domeni Organizatorja.

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, kot tudi če sumi, da je zlorabil nagradno igro.

12. Končne določbe

Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo in privolitvijo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani https://www.zavod-ksb.si/.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev.

Slovenska Bistrica, 18. 8. 2022